ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  1. จุดประสงค์

 

1.1 หน้านี้ (พร้อมทั้งเอกสารที่อ้างอิงถึง) เป็นการกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไข (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) เกี่ยวข้องกับการซื้อเว้าเชอร์จาก บริษัท ช็อปแบ๊ค (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ShopBack (Thailand) Limited (ซึ่งสามารถแทนด้วยคำว่า “ShopBack”, “ช็อปแบ๊ค”, “บริษัท”,  “ของเรา”, “เรา”) ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะรวมเข้าด้วยกันกับ ข้อกำหนดการใช้งาน ShopBack และ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ ShopBack

 

1.2 คุณได้รับการแนะนำให้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนทำการซื้อเว้าเชอร์จากทางเรา การทำการซื้อเว้าเชอร์จากเราถือว่าคุณได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และตกลงที่จะยึดถือตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด

 

1.3 ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเมื่อใดก็ได้โดยมิต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า คุณมีหน้าที่ที่จะต้องทำการตรวจสอบข้อมูลที่เราได้ทำการโพสต์ลงบนเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที การซื้อเว้าเชอร์ต่อไปจะถือว่าเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

  1. การนิยามความหมายของคำ

 

 คำต่อไปนี้จะมีนิยามและความหมายดังนี้

2.1 “ร้านค้า” หมายถึง บุคคลที่สามที่เป็นผู้จัดหาและจัดเตรียมสินค้าและบริการสำหรับการแลกใช้เว้าเชอร์

2.2 “การซื้อ” หมายถึง การซื้อเว้าเชอร์ผ่านทางช็อปแบ๊ค หรือทางออนไลน์แพลตฟอร์มอื่น ๆ

2.3 “เว้าเชอร์” หมายถึง E-Voucher บัตรกำนัล หรือ ดีล หรือ ดีลใช้ที่ร้านค้า หรือ ดีลอาหาร ที่ผู้ใช้ทำการซื้อผ่านเว็บไซต์เพื่อทำการแลกเปลี่ยนหรือแลกใช้ผลิตภัณฑ์เว้าเชอร์จากร้านค้านั้น ๆ หรือร้านค้าที่เกี่ยวข้อง

2.4 “ผลิตภัณฑ์เว้าเชอร์” หมายถึง สินค้า และ/หรือ บริการ ที่ถูกจัดหาจัดเตรียมโดยร้านค้า

 

  1. การซื้อและการชำระเงินของเว้าเชอร์ ShopBack

 

3.1 จากเงื่อนไขการซื้อ ทางเราสงวนสิทธิ์ในการส่งอีเมลเกี่ยวกับกิจการงาน, เอกสาร, และโปรโมชั่น เราอาจจะมีการส่งข้อมูลด้านกิจกรรมที่เกี่ยวกับบัญชีและการซื้อของคุณด้วย ตลอดจนการนำเสนอโปรโมชั่นอื่น ๆ โดยคุณสามารถขอยกเลิกการรับอีเมลที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอโปรโมชั่นจากทางเราได้ทุกเมื่อ

 

3.2 การยอมรับและความสมบูรณ์ของข้อตกลงการซื้อขายระหว่างคุณและทางบริษัทจะถือว่าเริ่มต้นเมื่อทางบริษัทได้ออกใบยืนยันการทำธุรกรรมสั่งซื้อให้แก่คุณ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ทางเรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกการซื้อใด ๆ โดยไม่ต้องให้เหตุผลซ้ำแก่คุณก่อนที่จะทำการออกใบยืนยันธุรกรรม คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการแก้ไขหรือยกเลิกข้อตกลงที่ยุติแล้ว ยกเว้นแต่ว่าจะมีข้อตกลงที่ระบุโดยทางบริษัท  และในข้อกำหนดว่าคุณจะชดใช้ให้แก่บริษัทเต็มจำนวนต่อค่าความเสียหาย, ค่าใช้จ่าย, ความเสียหาย, การเรียกเก็บ, และ/หรือ การใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยบริษัทอันเนื่องมาจากการแก้ไขหรือการยกเลิกตามแต่กรณี

 

3.3 ธุรกรรมด้านการเงินทั้งหมดที่กระทำโดยคุณบนเว็บไซต์ของเราจะถูกควบคุมและดำเนินการโดยผู้ให้บริการด้านการชำระเงินของเราภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ เมื่อมีธุรกรรมหนึ่งเกิดขึ้น, การดำเนินการชำระเงินด้วย (a) บัตรเครดิต/บัตรเดบิต/การทำธุรกรรมออนไลน์ของทางธนาคาร ข้อมูลที่เกิดขึ้น (b) ราคาของการทำธุรกรรมนั้นจะถูกเรียกเก็บผ่านวิธีการชำระเงินที่ถูกเลือกทันที โดยจะต้องเตรียมบริการสำหรับวิธีการชำระเงินล่าสุดที่ถูกต้องและยอมรับแล้ว (วิธีการชำระเงิน ที่อาจจะได้รับการปรับปรุงเป็นระยะ) ให้กับทางเรา เมื่อใช้บริการของเรา ถือว่ารายการราคาที่ระบุไว้บนเว็บไซต์และหรือรายการราคาของร้านค้าได้รับการยอมรับจากทั้งสองฝ่ายเมื่อมีการทำธุรกรรม

 

3.4 ในกรณีที่การชำระเงินไม่สมบูรณ์เนื่องจากเหตุผลใด ๆ (ธุรกรรมหมดอายุ, ยอดเงินไม่เพียงพอ หรืออื่น ๆ ) คุณมีหน้าที่ในการแก้ไขวิธีการชำระเงิน หากไม่ดำเนินการจะส่งผลให้ทางเรามีอำนาจในการเรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินที่เลือกไว้ล่วงหน้าต่อไปได้อีก ภาระในการดำเนินการแก้ไขข้อขัดแย้งทั้งหมดระหว่างสถาบันการเงิน ผู้ออกบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต หรือผู้ให้บริการตามวิธีการชำระเงินของคุณถือเป็นภาระและความรับผิดชอบของคุณ

 

3.5 เราจำหน่ายเว้าเชอร์ให้แก่คุณในฐานะตัวแทนของร้านค้าซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของเรา เราไม่รับประกันว่าผู้ใช้หรือร้านค้าที่กระทำการร่วมกันจะทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ เมื่อคุณทำการซื้อแล้ว คุณมีสิทธิ์ที่จะแลกผลิตภัณฑ์เว้าเชอร์จากร้านค้าที่ระบุ รายละเอียดของร้านค้าและผลิตภัณฑ์เว้าเชอร์จะระบุไว้แล้วในเว้าเชอร์ ความพยายามในการแลกใช้เว้าเชอร์ที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงอาจทำให้เว้าเชอร์เป็นโมฆะตามดุลยพินิจของทางเราหรือโดยร้านค้า

 

3.6 คุณได้รับทราบ ณ ที่นี้แล้วว่า ร้านค้า ซึ่งไม่ใช่ช็อปแบ๊คหรือผู้ให้บริการการชำระเงิน คือ:

 

3.6.1 ผู้จำหน่ายหรือผู้จัดหาจัดเตรียมผลิตภัณฑ์เว้าเชอร์

3.6.2 เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการจัดหาจัดเตรียมผลิตภัณฑ์เว้าเชอร์และ

3.6.3 เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรับแลกเว้าเชอร์ที่คุณได้ซื้อ

 

3.7 ห้ามมิให้มีการทำซ้ำ ขาย หรือขายต่อเว้าเชอร์ ความพยายามใด ๆ ที่จะกระทำการดังกล่าวข้างต้นอาจทำให้เว้าเชอร์เป็นโมฆะโดยดุลยพินิจของเรา สิทธิ์ในการให้เงินคืนเป็นดุลยพินิจของเราและจะระบุแจ้งไว้ในขณะที่ทำการซื้อเว้าเชอร์ เว้าเชอร์สามารถแลกซื้อได้เท่าที่กำหนดไว้เท่านั้นและไม่สามารถแลกใช้เพิ่มได้ มูลค่าบางส่วนที่ยังไม่ได้ถูกแลกใช้อาจถูกริบคืนขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางร้านค้า

 

3.8 การใช้เว้าเชอร์ร่วมกับโปรโมชั่น เว้าเชอร์อื่น หรือใบรับรองจากบุคคลที่สาม หรือคูปอง จะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของทางร้านค้าว่าจะสามารถทำได้หรือไม่

 

3.9 ทางช็อปแบ๊คหรือทางร้านค้าจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือถูกโจรกรรมเว้าเชอร์หรือหมายเลขอ้างอิงเว้าเชอร์

 

3.10 การหมดอายุ: เว้าเชอร์ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ส่วนลดที่ได้จากเว้าเชอร์) จะหมดอายุในวันที่ระบุอยู่บนเว้าเชอร์ การแลกใช้เว้าเชอร์หลังจากวันหมดอายุจะไม่ได้รับการรับรองหรืออนุมัติเว้นแต่ทางร้านค้าจะเป็นผู้รับรอง

 

3.11 เว้าเชอร์ทั้งหมดเป็นเว้าเชอร์สำหรับส่งเสริมการขายโดยจะเสนอขายด้วยมูลค่าที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่อาจถูกระบุโดยร้านค้าที่เกี่ยวข้อง

 

3.12 คุณได้รับทราบแล้วว่าร้านค้าอาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผลิตภัณฑ์เว้าเชอร์สำหรับการแลกใช้เว้าเชอร์นั้น ซึ่งคุณตกลงแล้วที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านั้น

 

3.13 เป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ บริการหรือข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่จากร้านค้าว่าตรงตามข้อกำหนดเฉพาะของคุณแล้ว

 

3.14 การที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ของ ShopBack หรือดำเนินการในทางอื่นใดที่สร้างความเสียหายให้กับ ShopBack ในทางใดทางหนึ่งอาจส่งผลให้คุณถูกระงับหรือถูกยกเลิกการใช้บริการเว็บไซต์และ / หรือ การแลกใช้เว้าเชอร์

 

3.15 เราจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายหรือคำสั่งศาลที่ร้องขอหรือสั่งให้เราเปิดเผยตัวตนหรือค้นหาบุคคลใดก็ตามที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

 

3.16 การซื้อใด ๆ ที่กระทำผ่านเว็บไซต์จะรวมภาษี (ถ้ามี) ซึ่งกำหนดโดยกฏหมายท้องถิ่น คุณจะยอมรับและเห็นด้วยกับภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และ / หรือค่าใช้จ่ายในรูปแบบใด ๆ ซึ่งอาจถูกเรียกเก็บตามขอบเขตของกฎหมายทิ้งถิ่นเมื่อใดก็ได้

 

3.17 ธุรกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ ในกรณีที่คุณถูกเรียกเก็บเงินโดยมิชอบจะมีการพิจารณาเป็นรายกรณีไป โดยพิจารณาจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือในเรื่องดังกล่าว บริษัท มีอำนาจและดุลพินิจอย่างเต็มที่ต่อผลของสถานการณ์ดังกล่าว การคืนเงินทั้งหมดจะดำเนินการในรูปแบบแคชแบ็ก จะไม่พิจารณาคำขอคืนเป็นเงินสด บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบอย่างละเอียดในช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัท หากเห็นว่ามีความจำเป็น

3.18 การใช้เงินคืนจาก ShopBack ในการชำระเพื่อซื้อ E-Voucher สามารถใช้ได้สูงสุด 7,500 บาท ต่อ วัน

 

  1. ข้อยกเว้นและข้อจำกัดของการรับผิดชอบ

 

4.1 ในข้อตกลงฉบับนี้ ไม่มีการยกเว้นหรือจำกัดการรับผิดชอบสำหรับ (i) การฉ้อฉล (ii) การเสียชีวิตหรือบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการละเมิดหน้าที่หรือจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (iii) การละเมิดแห่งข้อผูกพันใด ๆ ที่บ่งบอกโดยนัยโดยกฎหมายที่ใช้บังคับในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง หรือ (iv) ความรับผิดอื่นใดที่ไม่สามารถยกเว้นหรือ จำกัด ได้โดยกฎหมายที่บังคับใช้

 

4.2 เราขอยกเว้นความรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับ

 

4.2.1 ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์หรือความถูกต้องตามกฎหมายของข้อมูลใด ๆ ที่เข้าถึงโดยใช้บริการหรือเว็บไซต์หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว้าเชอร์

 

4.2.2 การส่งหรือการรับหรือความล้มเหลวในการส่งหรือรับวัสดุใด ๆ ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม และ

 

4.2.3 การใช้ข้อมูลหรือวัสดุใด ๆ บนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับบัตรกำนัล (ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงของคุณเองทั้งหมดและถือเป็นความรับผิดชอบของคุณเอง) และ

 

4.2.4 ผลิตภัณฑ์เว้าเชอร์ในแง่ของคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานหรือด้านอื่น ๆ ของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เว้าเชอร์สามารถแลกได้4.3 บันทึกตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.2 แต่ภายใต้ข้อ 4.4 เราไม่ยอมรับและไม่รวมความรับผิดใด ๆ สำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่จับต้องได้ของคุณ (หรือบุคคลใด ๆ ) นอกเหนือจากที่เกิดจากการละเมิดหน้าที่ของเรา

4.4 เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยเราจะไม่รับผิดชอบต่อ:

 

4.4.1 การสูญเสียรายได้

 

4.4.2 การสูญเสียผลกำไรที่เกิดขึ้นจริงหรือที่คาดการณ์ไว้

 

4.4.3 การสูญเสียสัญญา

 

4.4.4 การสูญเสียการใช้เงิน

 

4.4.5 การสูญเสียเงินออมที่คาดการณ์ไว้

 

4.4.6 การสูญเสียธุรกิจ

 

4.4.7 การสูญเสียโอกาส

 

4.4.8 การสูญเสียค่าความนิยม

 

4.4.9 การสูญเสียชื่อเสียง

 

4.4.10 การสูญเสียความเสียหายหรือความเสียหายของข้อมูล หรือ

 

4.4.11 การสูญเสียทางอ้อมหรือที่เป็นผลสืบเนื่องของการสูญเสีย และความรับผิดดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คาดการณ์ล่วงหน้า หรือการรู้ล่วงหน้า หรืออื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยข้อ 4.2 และ 4.3 ใช้บังคับไม่ว่าการสูญเสียดังกล่าวจะเป็นทางตรง ทางอ้อม เป็นผลพวงที่ตามมา หรืออย่างอื่น

 

4.5 ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ความรับผิดทั้งหมดของเราที่มีต่อคุณหรือบุคคลที่สาม ไม่เกินทุกรณี, รวมทั้งสิ้น, รวมกันเท่ากับจำนวนที่มากกว่า : (ก) S$50 (สกุลเงินดอลล่าร์สิงคโปร์) หรือ (ข) 110% ของจำนวนเงินรวมทั้งหมดที่คุณจ่ายให้เราในช่วง 12 เดือนก่อนเกิดเหตุ

 

4.6 ในข้อ 4 นี้:

 

“ความรับผิด” หมายถึงความรับผิดหรือสำหรับการผิดสัญญา การละเมิดหน้าที่ การบิดเบือนความจริง การชดใช้ความเสียหาย หรือเหตุอื่นของการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงเฉพาะความรับผิดที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ หรือเกิดขึ้นโดยเหตุผลของความเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ของข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงฉบับนี้ (และสำหรับวัตถุประสงค์ของคำจำกัดความนี้การอ้างอิงถึง "ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้" หรือ "ข้อตกลง" ทั้งหมดจะถือว่ารวมถึงสัญญาค้ำประกันใด ๆ ) และ

 

“การละเมิดหน้าที่” หมายถึงการฝ่าฝืน (i) ภาระผูกพันใด ๆ ที่เกิดจากเงื่อนไขโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยของสัญญาในการดูแลตามสมควรหรือใช้ทักษะตามสมควรในการปฏิบัติตามสัญญาหรือ (ii) หน้าที่ตามกฎหมายทั่วไปในการดูแลตามสมควรหรือ ใช้ทักษะที่เหมาะสม (แต่ไม่ใช่หน้าที่ที่เข้มงวด)

 

  1. ทั่วไป

 

5.1 การตีความในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้:

 

5.1.1 คำที่แสดงถึงบุคคล รวมถึงบุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด หน่วยงาน องค์กร และสมาคมบุคคลที่ไม่ได้เป็นนิติบุคคล

 

5.1.2 ไม่มีการเป็นหุ้นส่วน / หน่วยงาน: ไม่มีส่วนใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ที่จะถูกตีความเพื่อสร้างความสัมพันธ์ร่วมทุนหุ้นส่วนหรือหน่วยงานระหว่างคุณกับเราและทั้งสองฝ่ายจะไม่มีสิทธิ์หรืออำนาจในการก่อหนี้หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือการเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงอื่นใดในนามหรือในนามของอีกฝ่าย

 

5.1.3 เราจะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดภาระผูกพันใด ๆ ของเราภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ที่เราถูกขัดขวางหรือป้องกันไม่ให้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของเราด้วยเหตุใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของเรา รวมถึง ฟ้าผ่า ไฟไหม้ น้ำท่วม สภาพอากาศที่รุนแรงมาก โรค, การนัดหยุดงาน, การปิดกั้น, ข้อพิพาทแรงงาน, การกระทำของพระเจ้า, สงคราม, การจลาจล, ความวุ่นวายทางแพ่ง, ความเสียหายที่เป็นอันตราย, ความล้มเหลวของระบบโทรคมนาคมหรือคอมพิวเตอร์ใด ๆ , การปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ , อุบัติเหตุ (หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากสิ่งเหล่านี้ เหตุการณ์) และข้อกำหนดหรือข้อบังคับใด ๆ ที่กำหนดโดยหน่วยงานของรัฐที่ป้องกันการแลกใช้เว้าเชอร์

 

5.1.4 การแจ้งประกาศ: เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ การแจ้งประกาศที่จะมอบให้กับคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องเป็นลายลักษณ์อักษรและจะจัดส่งด้วยมือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (นอกเหนือจากว่าหากคุณส่งหนังสือแจ้งให้เราทราบเพื่อวัตถุประสงค์ในการ กระบวนการทางกฎหมาย) ส่งทางแฟกซ์หรือทางไปรษณีย์แบบชำระเงินล่วงหน้าถึงคุณตามที่อยู่ที่คุณให้ไว้กับเราหรือถึงเราที่สำนักงานของเรา

 

5.1.5 กฎหมายที่ใช้บังคับ: ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (และความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่สัญญาทั้งหมดระหว่างคุณกับเรา) จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายที่ใช้บังคับในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและทั้งสองฝ่ายจะยอมจำนนต่อเขตอำนาจศาลเฉพาะของศาลในที่นี้ เมืองต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของเรา

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยใดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน ShopBack สามารถติดต่อสอบถามเข้ามายังศูนย์ช่วยเหลือโดยคลิที่นี่ เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09:30 - 17:30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เจ้าหน้าที่ทุกท่านยินดีให้ความช่วยเหลือ

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner