เงินคืนสะสมทั้งหมด เงินคืนที่ถอนได้ เงินคืนรอดำเนืนการ และเงินคืนที่ถอนออกไปคืออะไร

ยอดเงินคืนมีทั้งหมด 4 สถานะ ดังนี้

  1. ยอดเงินคืนสะสมทั้งหมด คือ เงินคืน/เงินโบนัสทั้งหมด ที่อนุมัติ และยังไม่อนุมัติ รวมถึงเงินคืนถอนออกไปแล้ว
  2. ยอดเงินคืนที่ถอนได้ คือ เงินคืน/เงินโบนัส ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว สามารถขอถอนเข้าบัญชีธนาคารได้
  3. ยอดเงินคืนรอดำเนินการ คือ เงินคืนที่รอการตรวจสอบจากร้านค้า และกำลังจะอนุมัติหากไม่มีการเปลี่ยน/ยกเลิกสินค้า
  4. ยอดเงินคืนที่ถอนออกไป คือ เงินคืนทั้งหมดที่เคยโอนเข้าบัญชีธนาคารไปแล้ว

 

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner