สถานะต่างๆ ของเงินคืน (รอดำเนินการ อนุมัติ และยกเลิก)

สถานะเงินคืนมีทั้งหมด 3 สถานะ ดังนี้

  1. รอดำเนินการ คือ สถานะเงินคืนที่รอการตรวจสอบจากร้านค้า และกำลังจะอนุมัติหากไม่มีการคืน เปลี่ยน ยกเลิกสินค้า/บริการ หรือไม่ได้ทำผิดเงื่อนไขใดของทางร้านค้าและ ShopBack
  2. อนุมัติ คือ สถานะเงินคืนที่ได้รับการตรวจสอบจากทางร้านค้าว่าคุณทำถูกต้องตามเงื่อนไขของร้านค้า โดยยอดเงินคืนดังกล่าวจะย้ายไปอยู่ในยอดเงินคืนที่ถอนได้
  3. ยกเลิก คือ สถานะเงินคืนที่ได้รับการตรวจสอบจากทางร้านค้าว่าคุณทำไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของร้านค้า จึงถูกปฏิเสธการให้เงินคืนจากทางร้านค้า

 

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner