สัญญาผ่อนชําระหนี้

สัญญาผ่อนชําระหนี้

  • เมื่อยินยอมเข้าร่วมสัญญาฉบับนี้ คุณจะชําระเงินตามการสั่งซื้อที่กระทํากับร้านค้าได้แบบรายงวด เป็นจํานวนทั้งสิ้นสาม (3) งวด เมื่อชำระด้วย PayLater การผ่อนชำระงวดแรกจะกระทำภายในหนึ่ง (1) วันปฏิทิน หลังจากสั่งซื้อสินค้า/บริการที่เกี่ยวข้อง ส่วนการผ่อนชําระงวดที่สองและสามมีกําหนดชําระภายใน 30 วัน และ 60 วัน หลังจากสั่งซื้อสินค้าบริการที่เกี่ยวข้องตามลําดับ
  • ทั้งนี้เพื่อจัดการและดําเนินการชําระเงินตามการสั่งซื้อของคุณดังกล่าวข้างต้น คุณต้องมีบัญชีผู้ใช้งานฮูล่าห์โดยทั่วไปจะรับชําระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเท่านั้น
  • การส่งมอบคุณภาพของสินค้าถือเป็นความรับผิดชอบของร้านค้า โดยไม่คํานึงถึงการโอนสิทธิใดๆ ซึ่งตามมาภายใต้สัญญาฉบับนี้
  • ค่าธรรมเนียมการชําระเงินล่าช้าจะถูกจัดเก็บในแต่ละงวด หากไม่ดําเนินการชําระเงินภายในวันที่ครบกําหนดหรือระยะเวลาผ่อนผัน (ตามความเหมาะสม) สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดอ้างอิงจากตารางการผ่อนชําระ 

โปรดอ่านสัญญาฉบับนี้อย่างละเอียด เนื่องจากข้อกําหนดและเงื่อนไขต่างๆ อาจได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งคราว สัญญา ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต่อการสั่งซื้อใดๆ ซึ่งคุณกระทํากับร้านค้า รวมถึงเลือกใช้ระบบฮูล่าห์จัดการและดําเนินการชําระเงิน ต่อไป

ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด : 10 พฤษภาคม 2565

 

1. คําจํากัดความและการตีความ

เว้นแต่จะกําหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ คําที่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ซึ่งมิได้กําหนดไว้เป็นอื่นในที่นี้จะมีความหมาย เกี่ยวข้องกับข้อกําหนดและเงื่อนไขต่างๆ ระหว่างคุณในฐานะ ผู้บริโภค กับฮูล่าห์ ดังนี้

 

ผู้บริโภค
(Consumer)
มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1
สัญญา
(Contract)
หมายถึง สัญญาผ่อนชําระหนี้ระหว่างร้านค้าและผู้บริโภคฉบับนี้
โครงสร้างการผ่อนชําระ
(Instalment Payment Structure)
มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.4
ตารางการผ่อนชําระ
(Instalment Schedule)
หมายถึง รายการแสดงยอดเงินในแต่ละงวดที่ต้องชําระและวันครบกําหนดที่ เกี่ยวข้องกับการชําระเงินแต่ละครั้ง
คํายืนยันผ่อนชําระ ตามตาราง(Instalment Schedule Confirmation) มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.7.5
ร้านค้า(Merchant) มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1
วิธีการชําระเงิน
(Payment Method)
มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.1.2

 

2. คู่สัญญาตามสัญญาฉบับนี้

2.1 ข้อกําหนดของสัญญาฉบับนี้ถือเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างคุณในฐานะ ลูกค้า (“คุณ” “ของคุณ” “ผู้บริโภค”) และเราในฐานะร้านค้า ตลอดจนผู้ถือสิทธิ์ ผู้รับโอน และผู้สืบทอดของ เรา “ทางเรา” , “เรา”, “ของเรา”, “ร้านค้า”) สัญญาฉบับนี้ใช้ควบคุมการสั่งซื้อสินค้าของคุณกับ ร้านค้าของเราผ่านระบบฮูล่าห์

2.2 เมื่อยืนยันการสั่งซื้อ จะถือว่าคุณได้อ่านและเข้าใจข้อกําหนดเบื้องล่างโดยตลอด รวมถึงยินยอมผูกพัน ตามข้อกําหนดต่างๆ ของสัญญาฉบับนี้

 

3. เงื่อนไขการสั่งซื้อผ่านระบบฮูล่าห์

3.1 คุณสมบัติ หากต้องการรับสิทธิ์ซื้อสินค้าของเราผ่านระบบฮูล่าห์ คุณต้อง

3.1.1 สร้างและรักษาบัญชีผู้ใช้งานให้ใช้ได้จริง

3.1.2 เป็นผู้ถือบัตรเครดิต/บัตรเดบิต หรือสามารถดําเนินการชําระเงินด้วยวิธีอื่นๆ ซึ่งฮูล่าห์อาจรับชําระเป็นครั้งคราว ("วิธีการชําระเงิน") และปฏิบัติตามข้อกําหนดคุณสมบัติดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงข้อกําหนดและเงื่อนไขต่างๆ - สําหรับผู้บริโภคที่ผ่านการทวนสอบและการประเมินระบบฮูล่าห์ อันเป็นไปตามที่ฮูล่าห์กําหนด (อ้างอิงตามสัญญาซึ่งได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งคราว)

3.2 การเข้าร่วมสัญญาฉบับนี้ถือเป็นการรับรองและรับประกันว่า คุณมีสิทธิใช้ระบบฮูล่าห์และสามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดในข้อ 3.1

3.3 นอกเหนือจากข้อกําหนดคุณสมบัติเหล่านี้ โปรดทราบว่าการใช้ระบบฮูล่าห์ต้องได้รับการอนุมัติตาม ดุลยพินิจของฮูล่าห์แต่เพียงผู้เดียว

3.4 โครงสร้างการผ่อนชําระ สําหรับทุกการสั่งซื้อที่ยืนยันสําเร็จผ่านระบบฮูล่าห์ ทางเราขอเสนอสิทธิ์และ คุณตกลงรับสิทธิ์สั่งซื้อสินค้าผ่านร้านค้าของเราด้วยการผ่อนชําระเป็นรายงวด (“โครงสร้างการผ่อน ชําระ") ภายใต้โครงสร้างการผ่อนชําระ ดังนี้

3.4.1 มูลค่าการสั่งซื้อของคุณจะถูกแบ่งเป็นรายงวดด้วยมูลค่าที่เท่ากันตามช่วงเวลาที่กําหนดซึ่งทางเราจะเป็นผู้พิจารณาตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว

3.4.2 หากไม่สามารถผ่อนชําระด้วยมูลค่าที่เท่ากันในทุกงวดยอดชําระรายงวดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ยอดรวมการผ่อนชําระต้องไม่เปลี่ยนแปลง

3.4.3 ฮูล่าห์จะสร้างตารางการผ่อนชําระในนามของเรา เมื่ออ้างอิงตามตารางดังกล่าว การผ่อน ชําระงวดแรกของคุณจะครบกําหนดภายใน

ก. เวลาดําเนินการสั่งซื้อ หรือ

ข. เวลาต่อมา หลังจากดําเนินการสั่งซื้อ

3.4.4 คุณตกลงจะชําระค่างวดตามตารางการผ่อนชําระ

3.5 การผ่อนชําระรายงวด

3.5.1 ฮูล่าห์จะแจ้งเตือนคุณทางอีเมล ก่อนการผ่อนชําระแต่ละงวดและวันครบกําหนดที่ระบุไว้ใน ตารางการผ่อนชําระตามลําดับ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบให้แน่ใจว่า สํารองเงินใน ช่องทางตามวิธีการชําระเงินเพียงพอ พร้อมสําหรับผ่อนชําระตามวันครบกําหนดที่ระบุไว้ใน ตารางการผ่อนชําระของคุณ ทางเราและฮูล่าห์ไม่มีส่วนต่อความรับผิดหรือ ความรับผิดชอบสําหรับความสูญเสียใดๆ อันอาจเกิดขึ้น เนื่องด้วยความล้มเหลว จากการสํารองเงินในช่องทางตามวิธีการชําระเงินไม่เพียงพอสําหรับผ่อนชําระตามวันที่ระบุไว้ในตารางการผ่อนชําระของคุณ

3.5.2 กรณีผ่อนชําระรายงวดไม่สําเร็จเนื่องด้วยระบบไม่สามารถรับเงินจากช่องทางตามวิธีการชําระเงินของคุณ ทางเราจะให้คําแนะนําและอนุมัติระยะเวลาผ่อนผันเพื่อชําระค่างวดดังกล่าวผ่านวิธีการชําระเงินทางเลือกที่คุณเสนอทันที

3.5.3 หากคุณไม่ดําเนินการชําระค่างวดภายในวันที่ครบกําหนดตามตารางหรือระยะเวลาผ่อนผัน(ถ้ามี) ทางเราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการชําระเงินล่าช้าได้ตามที่กําหนดไว้ในข้อ 4

3.6 การโอนสิทธิตามสัญญา

3.6.1 คุณรับทราบและยินยอมให้เราขายและโอนสิทธิทั้งหมดจากการสั่งซื้อแต่ละรายการแก่ ฮูล่าห์ทันที ไม่ว่าจะเป็นกรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ใดๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตตาม สัญญาฉบับนี้โดยไม่สามารถเพิกถอนได้ (รวมถึงค่างวดที่ต้องชําระภายใต้โครงสร้าง การผ่อนชําระ) ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย การโอนสิทธิแก่ฮูล่าห์ไม่ได้รวมถึงภาระผูกพัน ต่างๆ ของเราต่อคุณ เช่น ภาระผูกพันเพื่อดําเนินการตามการสั่งซื้อให้เสร็จสิ้น เราในฐานะ ร้านค้า ยังคงภาระผูกพันต่อคุณในส่วนดําเนินการสั่งซื้อและส่งมอบสินค้าให้เสร็จสิ้น อนึ่ง เมื่อเกิดการโอนสิทธิ คุณต้องชําระค่างวดสําหรับการสั่งซื้อดังกล่าวแก่ฮูล่าห์ตามตาราง การผ่อนชําระซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างเราในฐานะ ร้านค้า และคุณในฐานะ ผู้บริโภค ดังระบุ ไว้ในข้อ 3.4 ข้างต้น ทางเราอาจปฏิเสธหรือยกเลิกคําขอดําเนินการสั่งซื้อของคุณได้ กรณี วิธีการชําระเงินที่คุณเสนอถูกปฏิเสธหรือไม่ได้รับการอนุมัติจากสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง เมื่อคุณยืนยันชําระเงินงวดแรก หรือกรณีไม่สามารถชําระเงินงวดแรกได้ตามวันที่ครบ กําหนด (ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุสํารองเงินในช่องทางตามวิธีการชําระเงินที่คุณเสนอไม่ เพียงพอ หรือ ธุรกรรมนั้นถูกปฏิเสธโดยสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือ ความล้มเหลวทั่วไป ในการชําระเงินออนไลน์ก็ตาม)

3.6.2 คุณรับทราบว่า การโอนสิทธิแก่ฮูล่าห์ตามสัญญาฉบับนี้ไม่สามารถเพิกถอนได้ ทางเราไม่มี ผลประโยชน์เพิ่มเติมจากการผ่อนชําระเป็นรายงวด สิทธิต่างๆ ที่มีอยู่ตลอดจนการบังคับ ผ่อนชําระหนี้เป็นรายงวดดังกล่าวนั้นตกเป็นของฮูล่าห์ทุกประการ

3.6.3 ระบบฮูล่าห์เกี่ยวโยงกับข้อตกลงตามสัญญาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงแฟคตอริ่ง ทางเรา และฮูล่าห์ไม่ได้ให้เงินกู้หรือสินเชื่อ รวมถึงเครดิตใดๆ แก่ร้านค้าหรือผู้บริโภค ทั้งนี้เพื่อ หลีกเลี่ยงข้อสงสัย คู่สัญญาทุกฝ่ายประสงค์ให้ธุรกรรมซึ่งได้รับการพิจารณาในที่นี้เป็น ธุรกรรมซื้อขายโดยสมบูรณ์ เช่นเดียวกับกรณีผู้บริโภคซื้อสินค้าจากร้านค้า อนึ่ง คู่สัญญา ในที่นี้ไม่ประสงค์ให้ธุรกรรมดังกล่าวถือเป็นการปล่อยกู้แก่ผู้บริโภคแต่อย่างใด

 

3.7 การยืนยันการสั่งซื้อ เมื่อคุณใช้ระบบฮูล่าห์เพื่อยืนยันการสั่งซื้อโดยไร้ซึ่งความเสียหายตามข้อ 3

3.7.1 ทางเราจะส่งรหัสคิวอาร์ (QR code) เฉพาะร้านค้าที่คุณดําเนินการสั่งซื้อผ่านระบบฮูล่าห์หรือหน้าร้านจริง คุณจําเป็นต้องสแกนรหัสคิวอาร์นี้และใช้ข้อกําหนดต่างๆ ของระบบ และ/ หรือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจัดการให้รหัสคิวอาร์ทํางานได้ ไม่เช่นนั้น คุณอาจซื้อสินค้าหรือ บริการของเราผ่านระบบฮูล่าห์ไม่ได้ นอกจากนี้ ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกี่ยวข้องจากกรณีดังกล่าวอีกด้วย

3.7.2 คุณจะได้รับคําขอให้ป้อนมูลค่าการสั่งซื้อเต็มจํานวนในแอปฮูล่าห์ (รวมถึงภาษีสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม) เป็นเงินบาท มูลค่าการสั่งซื้อที่คุณป้อน ถือเป็นพื้นฐานในการคํานวณยอดเงินที่ต้องชําระเป็นรายงวดแก่เราเพียงรายการเดียวเท่านั้น

3.7.3 คุณต้องป้อนจํานวนเงินที่ถูกต้องตามมูลค่าการสั่งซื้อทั้งหมดและต้องรับผิดชอบต่อการกระทําดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว เมื่อจํานวนเงินที่ป้อนได้รับการยอมรับและอนุมัติ คุณจะ ชําระเงินตามมูลค่าการสั่งซื้อที่ป้อนในระบบ เว้นแต่จะเกิดข้อผิดพลาดโดยชัดแจ้งหรือ ความเข้าใจผิด หากมูลค่าการสั่งซื้อไม่ถูกต้อง คุณยินดีแจ้งให้เราทราบภายใน 1 วัน เพื่อ แก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว นอกจากนี้ ทางเรายังสงวนสิทธิ์ไม่ดําเนินการสั่งซื้อหากมูลค่า การสั่งซื้อที่ป้อนน้อยกว่ามูลค่าการสั่งซื้อที่แท้จริง ทางเราและฮูล่าห์ไม่มีส่วนต่อความ รับผิดหรือความรับผิดชอบสําหรับความสูญเสียใดๆ อันอาจเกิดขึ้น เนื่องด้วย ความล้มเหลวจากการป้อนมูลค่าการสั่งซื้อที่ถูกต้องหรือการแจ้งให้ทราบถึง ข้อผิดพลาดในมูลค่าการสั่งซื้อที่ป้อน

3.7.4 ภายหลังป้อนมูลค่าการสั่งซื้อ คุณต้องตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ซึ่งสร้างขึ้นบนแอปซูล่าห์ดังนี้

ก. ยอดรวมการสั่งซื้อของคุณ

ข. ตารางการผ่อนชําระของคุณ และ

ค. วิธีการชําระเงินที่คุณเสนอ

3.7.5 จากนั้นต้องคลิก “ยืนยันการชําระเงิน” บนแอปซูล่าห์ เพื่อยืนยันว่าคุณรับทราบ ตกลง และยอมรับตามเนื้อหาดังต่อไปนี้

ก. ต้องการซื้อสินค้าภายใต้รายละเอียดดังกําหนดไว้ในตารางการผ่อนชําระ(“คํายืนยันผ่อนชําระตามตาราง") รวมถึงสัญญาฉบับนี้ และ

ข. ยินยอมโอนสิทธิตามสัญญาฉบับนี้จากเราแก่ฮูล่าห์ หากร้านค้าและฮูล่าห์ยอมรับการสั่งซื้อของคุณ

รายละเอียดต่างๆ สามารถดูได้ในบัญชีผู้ใช้งานของคุณ ตารางการผ่อนชําระในที่นี้จะรวมไว้กับสัญญาเพื่ออ้างอิง พร้อมด้วยคํายืนยันผ่อนชําระตามตาราง

3.7.6 คําสั่งซื้อของคุณจะได้รับการอนุมัติตามดุลยพินิจของเรา ทางเราอาจปฏิเสธสิทธิการชําระเงินตามโครงสร้างการผ่อนชําระของคุณ หรือบอกปัด หรือยกเลิกการสั่งซื้อที่อนุมัติก่อน จัดส่งหรือจัดหาสินค้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หมายรวมแต่ไม่จํากัดเพียง ประวัติ การสั่งซื้อของคุณ ตลอดจนการป้องกันความเสี่ยงต่อการฉ้อโกง การกระทําอันผิดกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ หรือการผิดนัดชําระเงิน

3.7.7 กรณีที่คําขอสั่งซื้อสําเร็จ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนและสามารถทําสัญญาเพื่อซื้อสินค้าได้ รายละเอียดตามตารางการผ่อนชําระซึ่งได้รับการยืนยัน

3.7.8 กรณีที่คําขอสั่งซื้อไม่สําเร็จ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านอีเมล ระบุเหตุผลที่คําขอสั่งซื้อ ล้มเหลวให้ทราบ อย่างไรก็ตาม ทางเรา และ/หรือ ฮูล่าห์อาจอนุญาตให้คุณส่งคําขอสั่งซื้อ อีก โดยกําหนดจํานวนครั้งสูงสุดภายในระยะเวลาหนึ่ง ทางเรา และ/หรือ ฮูล่าห์จะเป็น ผู้พิจารณาตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว

3.7.9 การชําระเงินล่าช้าหรือบอกปัดการชําระเงินนั้นเป็นไปตามเนื้อหาข้อ 4 ทั้งนี้ถือเป็น ความรับผิดชอบของคุณต่อการอ่านและทําความเข้าใจวิธีรับมือเมื่อเกิดการชําระเงินล่าช้า หรือบอกปัดการชําระเงินดังระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ คุณรับทราบและยอมรับว่า

ก. สินค้าจากการสั่งซื้อด้วยระบบฮูล่าห์ผ่านช่องทางออนไลน์ไม่สามารถส่งคืนไปยัง หน้าร้านจริงเพื่อขอคืนเงินได้ การขอคืนเงินดังกล่าวให้กระทําผ่านช่องทางออนไลน์ เท่านั้น ส่วนสินค้าจากการสั่งซื้อผ่านหน้าร้านจริงจะไม่มีสิทธิ์ขอคืนเงินผ่านช่องทางออนไลน์ และ

ข. สินค้าจากการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์อาจจัดส่งถึงคุณผ่านหน้าร้านจริงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนโยบายที่มีผลบังคับใช้ของเรา

 

4. การชําระเงินและค่าธรรมเนียมต่างๆ

4.1 ค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อทั้งหมดจะจัดการตามตารางการผ่อนชําระของสัญญาฉบับนี้

4.2 ค่าธรรมเนียมการชําระเงินล่าช้าใดๆ จะคํานวณตามมูลค่าการสั่งซื้อและแสดงไว้ในตารางการผ่อนชําระของสัญญาฉบับนี้

4.3 ทางเราขอสงวนสิทธิ์ต่อการถ่ายโอน เรียกคืน ยกเว้น หรือยกเลิกค่าธรรมเนียมการชําระเงินล่าช้าใดๆ ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

4.4 การชําระยอดค้างชําระแก่เราอาจดําเนินการได้ ดังนี้

4.4.1 ดําเนินการอัตโนมัติ : ทางเราอาจรับเงินโดยอัตโนมัติจากวิธีการชําระเงินที่คุณเสนอ เพื่อชําระค่างวดตามวันที่ครบกําหนดในตารางการผ่อนชําระ เงินดังกล่าวจะนําไปหักค่างวด ครั้งนั้นก่อน หรือ

4.4.2 ดําเนินการด้วยตนเอง : คุณสามารถชําระยอดค้างชําระด้วยตนเองโดยไม่ต้องหัก อัตโนมัติจากวิธีการชําระเงินที่คุณเสนอ เงินที่ชําระด้วยตนเองดังกล่าวจะนําไปหักค่าต่างๆ ตามลําดับความสําคัญจนกว่าเงินจะหมด ดังนี้

ก. ลําดับแรก หักยอดค้างชําระ

ข. ลําดับที่สอง ค่าธรรมเนียมคงค้างใดๆ (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชําระเงินล่าช้า) และ

ค. ลําดับสุดท้าย ค่าธรรมเนียมการชําระเงินล่าช้าคงค้าง

4.5 นอกจากนี้ คุณสามารถชําระเงินด้วยตนเองเพื่อผ่อนชําระค่างวดในอนาคตซึ่งยังไม่ครบกําหนดชําระหากคุณไม่มียอดคงค้าง ณ เวลานั้น เงินที่ชําระด้วยตนเองดังกล่าวจะนําไปหักค่างวดในอนาคต ตามลําดับที่ครบกําหนด

4.6 ทางเราขอสงวนสิทธิ์ต่อ

4.6.1 การจํากัดจํานวนบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ใช้ผ่อนชําระภายในระยะเวลาหนึ่ง ทางเราจะเป็นผู้พิจารณาตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว

4.6.2 การจํากัดยอดชําระเงินด้วยตนเองสําหรับการสั่งซื้อของคุณ

4.6.3 การรับชําระเงินหรือการสั่งซื้อใดๆ ซึ่งกระทําภายหลัง 21 วัน นับตั้งแต่วันยืนยันการสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ตลอดจนบอกปัดความพยายามในการชําระเงินทั้งหมดก่อนระยะเวลา ดังกล่าว และ

4.6.4 การวางข้อจํากัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณ บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต อุปกรณ์ต่างๆ และบัญชีผู้ใช้งาน ตามที่เราเห็นเหมาะสมและสมเหตุสมผลต่อการป้องกันความเสี่ยงทางการเงินของเรา อันเนื่องมาจากคุณ

 

5. คําอนุมัติการผ่อนชําระ

5.1 ในที่นี้ถือว่า คุณยินยอมมอบสิทธิและให้ข้อมูลแก่เรา และ/หรือ ฮูล่าห์ โดยชัดแจ้ง (ผ่าน PSP ที่ได้รับอนุญาต รวมถึงผู้ดําเนินการหรือผู้ให้บริการชําระเงินที่เป็นบุคคลภายนอก) เพื่อใช้บัตรเครดิตหรือบัตร เดบิต และ/หรือ วิธีการชําระเงินประเภทอื่นๆ ที่คุณเสนอในบัญชีผู้ใช้งานของคุณทําธุรกรรมด้วยมูลค่า ดังกล่าวซ้ําครั้งได้ ภายในวันที่ครบกําหนดตามตารางการผ่อนชําระของคุณ การผ่อนชําระรายงวด ทั้งหมดจะถูกหักโดยอัตโนมัติจากวิธีการชําระเงินที่คุณเสนอด้วยมูลค่าตามตารางการผ่อนชําระของคุณ

5.2 คุณรับทราบว่า คุณได้ให้สิทธิเราในฐานะ ร้านค้า และฮูล่าห์ (ผ่าน PSP ที่ได้รับอนุญาต รวมถึงผู้ดําเนินการหรือผู้ให้บริการชําระเงินที่เป็นบุคคลภายนอก) เรียกเก็บหรือคืนยอดชําระที่ผันแปรของ วิธีการชําระเงินตามตารางการผ่อนชําระของคุณ ตลอดจนข้อกําหนดต่างๆ ของสัญญาฉบับนี้

5.3 หากเราไม่สามารถเรียกเก็บค่างวดใดๆ ได้ เนื่องด้วยวิธีการชําระเงินที่คุณเสนอปฏิเสธความพยายาม ในการชําระเงินดังกล่าว ข้อกําหนดในข้อ 4 ข้างต้นจะมีผลบังคับใช้ นอกจากนี้ คุณอาจต้องเสีย ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการพึงประเมินโดยผู้ให้บริการบัตร ผู้ให้บริการชําระเงิน ผู้ดําเนินการชําระเงิน และ/หรือ สถาบันการเงินอื่นใดซึ่งให้บริการชําระเงินตามวิธีที่เกี่ยวข้อง

5.4 คุณตกลงจะผูกพันตามกฏใดๆ ที่บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณกําหนด สําหรับการทําธุรกรรม ล่วงหน้าด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้คุณต้องรับผิดชอบชําระค่าธรรมเนียม การผ่อนชําระทั้งหมดซึ่งเรียกเก็บโดยสถาบันการเงินของคุณ

 

6. ข้อพิพาท การยกเลิกรายการ และการคืนเงิน

6.1 ข้อพิพาท กรณีเกิดข้อพิพาทใดๆ ระหว่างคุณและเราในฐานะร้านค้า

6.1.1 คุณต้องติดต่อเราเพื่อยื่นข้อพิพาทของคุณโดยตรง ไม่ดําเนินการผ่านฮูล่าห์ และ

6.1.2 หากเราไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทนั้น คุณอาจหยิบยกประเด็นข้อพิพาทมาพิจารณาร่วมกับฮูล่าห์ได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดกรณีเช่นนี้ คุณรับทราบว่าฮูล่าห์ไม่จําเป็นต้องเข้าไป แทรกแซง ในขณะที่เราก็ไม่จําเป็นต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของฮูล่าห์เกี่ยวกับข้อพิพาท ดังกล่าวอีกด้วย

6.2 การยกเลิกรายการ เนื้อหาส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกรายการ ได้แก่

6.2.1 ทางเราในฐานะ ร้านค้า จะแจ้งให้คุณทราบ หากไม่สามารถดําเนินการตามการสั่งซื้อได้พร้อมยกเว้นข้อกําหนดต่างๆ ต่อการชําระค่างวดส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อดังกล่าว

6.2.2 คุณจะไม่ได้รับสินค้าตามที่ระบุในการสั่งซื้อซึ่งได้รับผลกระทบ และ

6.2.3 การยกเลิกรายการของคุณจะดําเนินการตามข้อกําหนดและเงื่อนไขต่างๆ สําหรับผู้บริโภคของฮูล่าห์

6.3 การคืนเงิน เนื้อหาส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคืนเงิน ได้แก่

6.3.1 หน้าที่ของคุณคือ การแจ้งเตือนเราในฐานะ ร้านค้า ให้ทราบเรื่องคําขอคืนเงินใดๆ และปฏิบัติตามขั้นตอนคืนเงินของเรา รวมถึงข้อกําหนดตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ ขั้นตอนคืนเงินดังกล่าว ทางเราสามารถทําข้อตกลงเกี่ยวกับยอดเงินคืนได้โดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาจากฮูล่าห์

6.3.2 กรณีที่คุณขอคืนเงินเต็มจํานวนการอนุมัติจากเราจะขึ้นอยู่กับใบเสร็จของสินค้าซึ่งต้องการขอคืนเงิน โดยที่

ก. เราจะยกเว้นข้อกําหนดต่างๆ ต่อการชําระค่างวดส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อดังกล่าว และ

ข. การคืนเงินของคุณจะดําเนินการตามข้อกําหนดและเงื่อนไขต่างๆ สําหรับผู้บริโภคของฮูล่าห์

6.3.3 กรณีที่คุณขอคืนเงินบางส่วนการอนุมัติจากเราจะขึ้นอยู่กับใบเสร็จของสินค้าซึ่งต้องการขอคืนเงิน โดยที่

ก. เราจะยกเว้นข้อกําหนดต่างๆ ต่อการคืนเงินบางส่วนตามมูลค่าที่ตกลงกันระหว่างเรา ยอดเงินดังกล่าวจะนําไปหักจากยอดรวมที่ต้องชําระต่อไป และ

ข. การคืนเงินของคุณจะดําเนินการตามข้อกําหนดและเงื่อนไขต่างๆ สําหรับผู้บริโภคของฮูล่าห์

 

7. การโอนย้ายหรือการส่งมอบ

7.1 คุณไม่สามารถโอนย้ายหรือส่งมอบสิทธิตลอดจนภาระผูกพันใดๆ ที่คุณอาจมีภายใต้สัญญาฉบับนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

7.2 ทางเราสามารถโอนย้าย ส่งมอบ หรือปรับปรุงสัญญาฉบับนี้ ตลอดจนสิทธิและภาระผูกพันใดๆ ภายใต้สัญญาฉบับนี้ไปยังบุคคลที่สาม แม้ไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคุณ และ/หรือ แจ้งให้คุณทราบก็ ตาม ทั้งนี้รวมถึงเนื้อหาตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6

 

8. เรื่องอื่นๆ

8.1 ไม่มีผู้แทน หุ้นส่วน ตลอดจนความสัมพันธ์อื่นๆ

ข้อความทุกส่วนในสัญญาฉบับนี้ไม่ถือเป็นส่วนประกอบหรือการบอกโดยนัยถึงการเป็นหุ้นส่วน การร่วมทุน การเป็นผู้แทน ความสัมพันธ์บนพื้นฐานความไว้วางใจ หรือความสัมพันธ์อื่นๆ ระหว่าง คู่สัญญา นอกเหนือจากความสัมพันธ์ตามสัญญาซึ่งระบุไว้โดยชัดแจ้งในสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาทุก ฝ่ายต่างรับรองว่า ตนไม่มีอํานาจทําสัญญาในนามของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง

8.2 ไม่มีการผ่อนผัน

หากเกิดความล้มเหลวหรือความล่าช้าในการใช้สิทธิจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะถือเป็นการสละสิทธิ์หรือ การเยียวยาดังกล่าวภายใต้สัญญาฉบับนี้ รวมถึงสิทธิหรือการเยียวยาที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวหรือ บางส่วนซึ่งขัดขวางการใช้สิทธิหรือการเยียวยาอื่นๆ สิทธิและการเยียวยาภายใต้สัญญาฉบับนี้เป็นแบบ สะสมและอยู่นอกเหนือจากสิทธิและการเยียวยาใดๆ ที่กฎหมายกําหนด อนึ่ง การสละสิทธิ์โดยฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งต้องกระทําอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งยังส่งผลเฉพาะวัตถุประสงค์ที่ได้รับและช่วงเวลา พิจารณา (ถ้ามี)

8.3 สิทธิของบุคคลที่สาม

เว้นแต่สัญญาฉบับนี้จะระบุความตรงข้ามกับความเป็นจริงโดยชัดแจ้ง บุคคลที่ไม่ใช่คู่สัญญาตาม ข้อตกลงจะไม่มีสิทธิบังคับใช้หรือรับผลประโยชน์จากเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญา

8.4 การเป็นโมฆะบางส่วน

หากข้อกําหนดใดๆ ของสัญญาฉบับนี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาเป็นโมฆะ ผิดกฏหมาย หรือไม่ สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง จะถือว่าสัญญาเป็นโมฆะ ผิดกฏหมาย หรือไม่ สามารถบังคับใช้ได้เฉพาะเนื้อหาส่วนนั้น โดยไม่ส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อการบังคับใช้ส่วนที่ เหลือของข้อกําหนดดังกล่าวหรือข้อกําหนดอื่นๆ ภายใต้สัญญาฉบับนี้

8.5 การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

คู่สัญญาทุกฝ่ายตกลงและยอมรับว่า การปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้เป็นไปตามข้อกําหนดทางกฎหมาย ซึ่งต้องกระทําเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามอย่างเหมาะสม อนึ่ง การทําสัญญา การส่งเอกสาร การแจ้งเตือน หรือการโต้ตอบคู่สัญญา แม้กระทําผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ก็มีผลผูกพันทางกฎหมาย เช่นเดียวกับเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร และสามารถใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาล การเจรจาไกล่เกลี่ย หรือการดําเนินการเพื่อระงับข้อพิพาทตามกฎหมาย ตลอดจนข้อพิพาทใดๆ ระหว่างคู่สัญญา

8.6 ข้อตกลงทั้งหมด

คุณรับรองโดยชัดแจ้งว่า ได้อ่านสัญญาฉบับนี้และทําความเข้าใจข้อกําหนดต่างๆ ของสัญญาแล้ว ทั้งนี้ คู่สัญญาทุกฝ่ายตกลงว่า สัญญาฉบับนี้ รวมถึงเอกสารทั้งหมดและเนื้อหาอื่นๆ ซึ่งรวบรวมไว้เพื่ออ้างอิง ตลอดจนเอกสารเกี่ยวเนื่องหรือดําเนินงานพร้อมกับข้อตกลง ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดร่วมกันว่าด้วย เนื้อหาข้างต้น อนึ่ง ไม่มีข้อสัญญา การเชื้อเชิญ ข้อคิดเห็น หรือข้อตกลงอื่นใด นอกเหนือจากที่กําหนด ไว้อย่างชัดแจ้งในสัญญาฉบับนี้หรือโดยคู่สัญญาทุกฝ่าย ข้อกําหนดใดๆ ของสัญญาฉบับนี้สามารถ แก้ไขได้ โดยได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากฮูล่าห์

8.7 กฎหมายที่มีผลบังคับใช้และเขตอํานาจศาล

สัญญาฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายแห่งประเทศไทย ในที่นี้ถือว่าคุณยอมรับ เขตอํานาจศาลพิเศษของศาลแห่งประเทศไทยโดยไม่สามารถเพิกถอนได้

 

ตารางการผ่อนชำระ

 

1. ค่าธรรมเนียมการชําระเงินล่าช้า

ค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้าต่อไปนี้จะถูกเรียกเก็บจากผู้บริโภค หากไม่สามารถชำระค่างวดภายในวันที่ครบกำหนดตามตารางการผ่อนชำระและระยะเวลาผ่อนผันที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมล่าช้าจะคำนวณตามมูลค่าการสั่งซื้อและจำกัดไว้ที่ 14.8% ต่อปีและต้องชำระแก่ฮูล่าห์

 

ตัวอย่าง (ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบายเท่านั้น) :

คุณณัฐพงศ์ซื้อสินค้าด้วย PayLater มูลค่าการสั่งซื้อ 2,400 บาท ซึ่งเป็นการแบ่งผ่อนชำระสาม (3) งวดเท่ากัน เป็นจำนวนงวดละ 800 บาท ทุกครั้งที่คุณณัฐพงศ์ไม่ชำระค่างวดตามวันที่ครบกำหนดในตารางการผ่อนชำระและระยะเวลาผ่อนผันที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เขาจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้ายึดตามคำสั่งซื้อ 2,400 บาท ส่วนค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้าสูงสุดที่สามารถสะสมตามคำสั่งซื้อต่อปีคือ 355.20 บาท 

 

บริษัท ฮูล่าห์ กรุ๊ป (ประเทศไทย)จำกัด – สัญญาผ่อนชาระหนี้ 2565

Can’t find what you need? Reach out to us!