ข้อกำหนดการใช้งาน ShopBack

การลงทะเบียนสมัครบัญชี ShopBack ถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงในข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ โดย ShopBack สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานได้ทุกเมื่อ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัท ช็อปแบ๊ค (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ShopBack (Thailand) Limited คือบริษัทที่ให้เงินคืนแก่ผู้ที่ลงทะเบียนใช้งานบัญชี ShopBack และสั่งซื้อสินค้า/บริการจากร้านค้าที่เป็นพันธมิตรผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆ ของ ShopBack ได้แก่ เว็บไซต์ ส่วนขยายเบราว์เซอร์ และแอปพลิเคชั่น ซึ่งบัญชีผู้ใช้งาน ShopBack และการใช้งานบนแต่ละแพลตฟอร์มจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและข้อตกลง ซึ่งข้อตกลงนี้จะเป็นข้อตกลงระหว่างบุคคลผู้มีบัญชีการใช้งาน ShopBack เมื่อมีการลงทะเบียนสมัครใช้งานบัญชี ShopBack ถือว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงนี้แล้ว และพร้อมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้ ซึ่งอาจจะมีการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนอยู่เป็นระยะๆ โดยทาง ShopBack อาจแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบก็ตาม และเมื่อมีการใช้งานบัญชี ShopBack ต่อไปนั่น ถือว่าคุณยอมรับในการแก้ไขข้อตกลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวต่อไป

 

1. การอนุญาตการใช้งาน

ตามข้อตกลงในเอกสารฉบับนี้ ทาง ShopBack ได้อนุญาตให้คุณเข้าถึงแพลตฟอร์มและบริการต่างๆ ของ ShopBack เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น โดยเป็นการให้สิทธิ์แบบไม่เด็ดขาดและไม่สามารถถ่ายโอนให้แก่ผู้อื่น และการอนุญาตนี้สามารถที่จะยกเลิกได้ คุณยอมรับข้อตกลงที่ว่าคุณมีสิทธิ์เพียงเท่าที่ได้รับในข้อตกลงนี้เท่านั้น โดย ShopBack สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกบริการต่างๆ หรือแพลตฟอร์มของ ShopBack ได้ทุกเมื่อโดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบ นอกจากนี้ หากมีการอนุญาตและสิทธิ์ใดที่ไม่ได้แจ้งภายใต้ข้อตกลงนี้ ทาง ShopBack และพันธมิตรขอสงวนสิทธิ์ดังกล่าว

 
2. บัญชีผู้ใช้งาน ShopBack
 
ผู้ใช้งาน ShopBack จำเป็นจะต้องมีบัญชีของ ShopBack เพื่อใช้บริการต่างๆ โดยผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนสมัครบัญชีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยให้รายละเอียดข้อมูลที่จำเป็นในการสร้างบัญชีกับทางเรา ทั้งนี้ บัญชี ShopBack การใช้บริการต่างๆ (รวมไปถึงการได้รับเงินคืน) จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ ShopBack แต่เพียงผู้เดียว และเป็นไปตามข้อตกลงที่คุณยอมรับนี้

ผู้ใช้งาน ShopBack ไม่สามารถสร้าง ควบคุม และ/หรือครอบครองบัญชี ShopBack มากกว่าหนึ่งบัญชี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(ก)  เบอร์โทรศัพท์หนึ่งเบอร์สามารถลงทะเบียนบัญชีใช้งาน ShopBack ได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น

(ข)  บัญชีธนาคารหนึ่งบัญชีสามารถผูกกับบัญชีผู้ใช้ ShopBack ได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น

หากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ รวมไปถึงมีการฉ้อโกงหรือมีการละเมิดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการได้รับเงินคืนหรือเงินคืนที่ค้างอยู่ และ/หรือ รางวัลอื่นๆ และ/หรือ การบิดเบือนข้อมูลของ ShopBack พันธมิตร และบริษัทในเครือ อาจส่งผลให้บัญชีใช้งาน ShopBack ของคุณถูกตรวจจับว่าทุจริต และถูกระงับการใช้งานชั่วคราวหรือถูกยกเลิกบัญชีโดยถาวร และเงินคืนในบัญชีนั้นอาจเป็นโมฆะ

คุณมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการตรวจสอบบัญชีของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับเงินคืนอย่างถูกต้องและจำนวนเงินในบัญชีของคุณนั้นได้รับการอัปเดตข้อมูลเรียบร้อยแล้ว โดยคุณจะต้องแจ้งให้ทาง ShopBack ทราบโดยทันทีหากพบว่าเงินในบัญชีสูญหาย มีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือเกิดความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมในบัญชี ShopBack ของคุณ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการทำธุรกรรม ซึ่ง ShopBack ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่แก้ไขการสูญหายของเงิน ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมในบัญชี ShopBack ของคุณ หากเลยระยะเวลา 30 วันตามที่กำหนดไว้

 

3. การได้รับเงินคืน

หนึ่งในบริการต่างๆ ที่ทาง ShopBack มีให้แก่ลูกค้า คือการได้รับเงินคืนจากการซื้อสินค้า/บริการต่างๆ จากทางร้านค้าพันธมิตรของเราผ่านแพลตฟอร์ม ShopBack โดยเริ่มจากการสร้างบัญชีผู้ใช้งานกับ ShopBack เพื่อที่จะได้รับและสะสมเงินคืนจากการสั่งซื้อ โดยการได้เงินคืนจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ ได้แก่

(ค) ผู้ใช้งานจำเป็นที่จะต้องเปิดการใช้งานระบบการติดตามคุกกี้ (cookies) เพื่อให้ระบบสามารถเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมร้านค้าทุกครั้งเมื่อมีการเข้าผ่าน ShopBack

(ง) ไม่เปิดแท็บเบราว์เซอร์อื่นหรือเข้าไปยังแอปอื่นในขณะที่อยู่ระหว่างการเข้า ShopBack และเข้าสู่แพลตฟอร์มของร้านค้าพันธมิตร

(จ) หลังจากคลิกเข้าไปยังแพลตฟอร์มของร้านค้าผ่านทาง ShopBack แล้ว ผู้ใช้จะต้องดำเนินการสั่งซื้อให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

(ฉ) ดำเนินการซื้อสินค้า/บริการบนแพลตฟอร์มของร้านค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด

(ช) ไม่มีส่วนร่วมในการกระทำการฉ้อโกงทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของทาง ShopBack หรือกับทางร้านค้าพันธมิตร

นอกจากนี้ การสั่งซื้อบางอย่างอาจจะไม่ได้รับการคืนเงิน ทั้งนี้ โดยทั่วไป เงินคืนจะคำนวณจากยอดสุทธิที่ได้รับการยืนยันจากร้านค้าที่เป็นพันธมิตรของ ShopBack โดยไม่รวมภาษี ค่าธรรมเนียม ส่วนลด และค่าขนส่งและการจัดการ อย่างไรก็ตาม การรับเงินคืนจะแตกต่างกันไปในแต่ละร้านค้าพันธมิตร และโปรโมชั่น โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดอย่างละเอียดก่อนทำการสั่งซื้อ ทั้งนี้ ทาง ShopBack สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ ShopBack ปฏิเสธการรับผิดชอบในส่วนของข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ได้แสดงไว้ในประเภทการสั่งซื้อที่จะไม่ได้รับเงินคืน

ตัวอย่างการสั่งซื้อที่ไม่ได้รับเงินคืน ได้แก่

(1) การสั่งซื้อสินค้าโปรโมชั่น และ/หรือการใช้โค้ดส่วนลด คูปอง หรือโปรโมชั่นอื่น ๆ

(2) ShopBack ขอสงวนสิทธิ์เมื่อผู้ใช้มีพฤติกรรมละเมิดนโยบาย หรือไม่ซื่อสัตย์เพื่อรับและ/หรือแลกเงินคืน โดยผู้ใช้จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืน

(3) การได้รับเงินคืนจะแตกต่างกันไปตามร้านค้าและประเภทลูกค้า เช่น ลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบัญจะได้รับเงินคืนแตกต่างกัน

 

4. นโยบายร้านค้าพันธมิตร

สินค้าหรือบริการใดๆ ที่ทำการสั่งซื้อจากร้านค้าพันธมิตรไม่ว่าจะผ่าน ShopBack หรือไม่ก็ตามนั้น ถือว่าอยู่ภายใต้นโยบาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขของร้านค้าพันธมิตรนั้น รวมถึงการส่งคืนสินค้า การยกเลิกสินค้า การเปลี่ยนสินค้า และนโยบายการจัดส่งสินค้า คุณเข้าใจและยอมรับว่า ShopBack ไม่ใช่ตัวแทนของร้านค้าใดๆ และร้านค้าพันธมิตรของเราดำเนินการต่างๆ อย่างอิสระและไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ ShopBack ดังนั้นการเข้าร่วมข้อเสนอ โปรโมชั่น การใช้ส่วนลด หรือการปฏิสัมพันธ์กับร้านค้า ถือว่าเป็นความรับผิดชอบระหว่างคุณและร้านค้าพันธมิตรโดยตรง ทาง ShopBack ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีความรับผิดชอบใดเกี่ยวกับกิจกรรม โปรโมชั่น การใช้ส่วนลด รวมไปถึงการยกเลิก และ/หรือการเปลี่ยนแปลงของโปรโมชั่นต่างๆ ของร้านค้าพันธมิตร นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของร้านค้า หรือการยุติการให้บริการของร้านค้าพันธมิตรจากแพลตฟอร์มของ ShopBack หรือการยกเลิกโปรโมชั่นต่างๆ ที่ทางร้านค้าพันธมิตรนำเสนออยู่บนหน้าแพลตฟอร์มของ ShopBack  หรือการคืนเงินต่างๆ ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของร้านค้า หรือการยุติการให้บริการของร้านค้า ทาง ShopBack ไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น อนึ่งทาง ShopBack นั้นจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อข้อมูล และผลิตภัณฑ์/บริการบนแพลตฟอร์มของร้านค้าพันธมิตร (ความในประโยคก่อนหน้านี้นั้นให้หมายความรวมไปถึงคุณภาพ การวางจำหน่าย หรือความเหมาะสมของสินค้าหรือบริการนั้นๆ รวมไปถึงการที่ทาง ShopBack นั้นจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อข้อมูลและสินค้า/บริการที่แสดงบนแพลตฟอร์มของร้านค้าพันธมิตรว่าได้มีการละเมิดหรือไม่ได้ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆทั้งปวง)

 

5. การปรับเพิ่มหรือลดเงินคืน

ShopBack มีสิทธิ์ในการปรับเพิ่มหรือลดจำนวนเงินคืนในบัญชีของผู้ใช้ตามความจำเป็นและสมควร เช่นในกรณีการให้เงินคืนแก่ลูกค้าผิดพลาด และ/หรือตรวจพบการทุจริตหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขข้อกำหนดของทางเรา ซึ่งทางเรามีสิทธิ์ในการตรวจสอบและทำการปรับเงินคืนให้ถูกต้องโดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังทำการปรับเงินคืนก็ตาม

 

6. การถอนเงิน

คุณสามารถถอนเงินของคุณเมื่อใดก็ได้ ตราบใดที่เป็นไปตามเงื่อนไขของข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ โดยคุณจะต้องมียอดเงินคืนที่ถอนได้มากกว่าหรือเท่ากับจำนวนขั้นต่ำที่สามารถถอนได้ นอกจากนี้ เพื่อที่จะสามารถถอนเงินได้ คุณต้องมีข้อมูลที่จำเป็นในบัญชี ShopBack ของคุณอย่างครบถ้วน (เช่น ผูกบัญชีธนาคารด้วยรายละเอียดบัญชีที่ถูกต้อง) และทำการยืนยันบัญชี ShopBack บัญชีธนาคารและหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ และเพื่อความปลอดภัยทางบัญชี ทางเราอนุญาตให้สามารถถอนเงินออกจากบัญชี ShopBack ได้ไม่เกิน 7,500 บาท ภายใน 24 ชั่วโมง

 

7. ลักษณะของเงินคืน

เพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิด การมีเงินคืนในบัญชี ShopBack ของคุณ ไม่ได้หมายความว่าคุณมีกรรมสิทธิ์ใดในรายได้หรือทรัพย์สินที่ถือครองโดย ShopBack ทั้งนี้ ShopBack ไม่ได้ประกอบธุรกิจในลักษณะสถาบันการเงิน ดังนั้นการสะสมเงินคืนในบัญชี ShopBack ไม่ได้เป็นการลงทุนกับทาง ShopBack และการมีเงินคืนในบัญชี ShopBack นั้นจะไม่มีดอกเบี้ยจากการสะสมเงินคืน

สิทธิ์และการให้สิทธิ์ของคุณจะถูกจำกัดตามสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิตามข้อตกลงนี้เท่านี้

 

8. การยกเลิกบัญชี

เงินคืนที่สะสมอยู่ในบัญชี ShopBack ของคุณจะหมดอายุหากบัญชีของคุณไม่มีการใช้งาน (เช่น ไม่มีรายการสั่งซื้อผ่าน ShopBack) เป็นเวลาเกิน 1 ปี นอกจากนี้ ShopBack สงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีชั่วคราวหรือปิดบัญชีถาวรตามข้อที่ 13) ด้านล่าง หรือในกรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุผลที่จะต้องดำเนินการดังกล่าว เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดหรือคำสั่งของศาล

 

9. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตานโยบายความเป็นส่วนตัวที่ประกาศไว้ในหน้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น ShopBack

 

10. โบนัสและรางวัล

ShopBack มีการให้โบนัสหรือรางวัลต่างๆ สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมกับทาง ShopBack เป็นระยะๆ (เช่น การชักชวนเพื่อนให้มาใช้ ShopBack) ทั้งนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในแต่ละกิจกรรมจะเป็นตัวระบุวิธีการได้รับเงินโบนัสหรือรางวัลต่างๆ และอนุมัติเงินดังกล่าว

ทั้งนี้ คุณไม่มีสิทธิ์ใช้คีย์เวิร์ดหรือประโยคที่มีคำว่า "ShopBack" และคำและสัญญลักษณ์คล้ายคลึงอื่นๆ เพื่อจุดประสงค์ในการดึงดูดการเข้าชมไปยังหน้าเว็บไซต์ของคุณ และคุณไม่มีสิทธิ์ในการจ่ายเงินหรือลงโฆษณาเพื่อดึงดูดให้ผู้อื่นเข้ามากดลิงก์ชักชวนเพื่อนของคุณ อีกทั้งคุณไม่มีสิทธิ์ในการเผยแพร่หรือแจกจ่ายลิงก์ชักชวนเพื่อนของคุณบนเว็บไซต์ ฟอรั่ม สื่อสังคมออนไลน์ หรือแพลตฟอร์มใด ๆ ที่ไม่ได้เป็นของคุณ เช่น หน้าสื่อสังคมออนไล์ที่เป็นของร้านค้าหรือบุคคลที่สาม

 

11. ภาษี

คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้านภาษีทั้งหมดในกรณีที่มีการเรียกเก็บภาษีจากเงินคืนที่ได้รับจาก ShopBack ทางเราไม่มีส่วนรับผิดชอบใดทางด้านภาษีของคุณ

 

12. การทุจริต

ShopBack มีสิทธิ์ระงับหรือยกเลิกบัญชีการใช้งานของคุณ หากพบว่าคุณกระทำการทุจริตในการใช้งานหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามครรลองคลองธรรม การละเมิดข้อตกลงนี้ และการทุจริต ฉ้อฉล หรือการใช้บริการของ ShopBack ในทางที่ผิด รวมทั้งการกล่าวอ้างถึง ShopBack และพันธมิตรในทางที่ผิด เป็นเท็จ และ/หรือทำให้เกิดการเข้าใจผิด และ/หรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงโดยคุณหรือบุคคลใดที่กระทำการแทนตัวคุณ ทางเราจำเป็นต้องทำการยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน ShopBack ของคุณ และเงินคืนสะสมในบัญชีทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ และทางเราอาจดำเนินคดีตามกฎหมายหากจำเป็น

 

13. สิทธิบุคคลที่สาม

บุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้จะไม่มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขข้อตกลงการใช้งานนี้

 

14. การสื่อสาร

ในการใช้งาน ShopBack คุณยอมรับที่จะรับข้อมูลการสื่อสารจาก ShopBack เกี่ยวกับบัญชีและการใช้งาน ShopBack ของคุณ เช่น เงินคืนที่คุณได้รับ และการโอนเงินเข้าบัญชีของคุณ เป็นต้น รวมถึงข้อมูลการสื่อสารเกี่ยวกับโปรโมชั่น กิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ คูปองส่วนลด หรือสิทธิพิเศษเฉพาะผู้ใช้งาน ShopBack เท่านั้น โดยวิธีการสื่อสารของทางเราอาจจะเป็นการสื่อสารทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การส่งอีเมลและการแจ้งเตือนผ่านทางแอปพลิเคชั่น (ในกรณีที่ติดตั้งแอปพลิชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ) หรือการสื่อสารทางไปรษณีย์โดยใช้ข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้ตอนลงทะเบียนสมัครบัญชี ShopBack

 

15. ความเป็นเจ้าของ

ทรัพย์สินทางปัญญา แพลตฟอร์มทั้งหมดของ ShopBack และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมสิทธิ์ของ ShopBack หรือเจ้าของร่วม โดย ShopBack เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โลโก้และเครื่องหมายการค้า ShopBack และ/หรือ SHOPBACK และมาสคอตแฮปปี้แบค (Happy Bag) รวมถึงเครื่องหมายหรือชื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือสื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้ว่าอ้างถึง ShopBack ทั้งนี้ คำว่า ShopBack และ/หรือ SHOPBACK และมาสคอตแฮปปี้แบค (Happy Bag) รวมถึงเครื่องหมายหรือชื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ทำการจดทะเบียนในประเทศไทย หรือประเทศอื่นๆ ไม่สามารถนำไปใช้บนสินค้า หรือบริการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ ShopBack ซึ่งส่งผลให้เกิดความสับสนต่อผู้ใช้งาน หรือนำไปใช้ในทางดูหมิ่นแก่ ShopBack ได้ คุณไม่สามารถทำการสมัคร ลงทะเบียน เป็นเจ้าของ เปลี่ยนแปลง หรือบิดเบือนเครื่องหมายการค้าที่มีคำว่า "ShopBack" และ/หรือ "SHOPBACK" ได้ หรือคำใดๆ ที่มีความใกล้เคียงกับคำว่า"ShopBack" และ/หรือ "SHOPBACK" รวมไปถึง shopback.com, shopback.sg, shopback.com.sg, shopback.my, shopback.co.id, shopback.ph, shopback.co.th, myshopback.co.th, shopback.co.tw, shopback.com.au และ shopback.co.kr ในผู้ให้บริการค้นหา ผู้ให้บริการจดทะเบียนโดเมน หรือผู้ให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้ คุณไม่สามารถกล่าวถึง และ/หรือใช้ข้อความและแบนเนอร์โฆษณาบน ShopBack หากไม่ได้รับอนุญุาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ShopBack ก่อน สำหรับเครื่องหมายทางการค้าอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นของ ShopBack แต่ทางเราใช้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการบนแพลตฟอร์ม ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นๆ

 

16. พื้นฐานการเป็นสมาชิก

หลังจากที่คุณทำการสมัครบัญชีการใช้งาน ShopBack เรียบร้อยแล้ว ถือว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งในสังคมของเรา ซึ่งทางเรานั้นยึดมั่นในการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมของสมาชิกทุกคน และการมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม คุณจะต้องไม่เผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสม ที่อาจทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงแก่ ShopBack พนักงานของเรา ร้านค้าพันธมิตร หรือสมาชิกคนอื่น รวมทั้งไม่กระทำการหมิ่นประมาท ดูถูก หลอกลวง เผยแพร่สิ่งน่ารังเกียจ ลามกอนาจาร การดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือลบหลู่สถาบันกษัตริย์ หรือเผยแพร่เอกสารข้อมูลที่ไม่เหมาะสมอื่นใดบนแพลตฟอร์ม ShopBack รวมไปถึงท่านจะต้องไม่ส่งเสริมการพนันและการทุจริตบนสื่อสังคมออนไลน์ หรือการโพสต์บนอินเทอร์เน็ตอื่นๆ หากเราพบการกระทำดังกล่าว บัญชีการใช้งานของคุณอาจถูกระงับหรือยกเลิกโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

17. การชดใช้

คุณยอมรับที่จะชดใช้ให้ ShopBack และลูกจ้าง บริษัทในเครือ คู่ค้าพันธมิตร สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียใด (รวมทั้งค่าทนายความและค่าธรรมเนียมศาลตามกฎหมาย) ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการที่คุณละเมิดเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งานนี้ หรือการละเมิดในรูปแบบใดก็ตามที่เกิดจากคุณหรือบัญชีการใช้งานของคุณ (ภายใต้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ) ซึ่งคุณยอมรับที่จะร่วมมืออย่างเต็มที่เพื่อให้ได้มาซึ่งผลสรุปโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและถือเป็นที่สุด

 

18. การรับประกันและการันตี

การบริการ ข้อมูล และแพลตฟอร์มของ ShopBack ให้บริการในหลักเกณฑ์ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” โดยข้อมูลทั้งหลายที่อยู่ในแพลตฟอร์มมีการแสดงให้ไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการใช้งานเท่านั้น ทาง ShopBack ไม่มีการรับรองรับประกันหรือการันตีใดถึงคุณภาพ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความเชื่อใจ หรือความแม่นยำของการบริการ ข้อมูล หรือแพลตฟอร์มของ ShopBack รวมถึงผลการค้นหาสินค้า คำอธิบายสินค้า การวางจำหน่ายสินค้า ราคาและการให้คำแนะนำด้านราคา ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ปรากฏหรือเผยแพร่อันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการ ทาง ShopBack ไม่รับรองหรือการันดีว่าการทำงานของแพลตฟอร์ม ShopBack จะไม่มีปัญหาหรือข้อผิดพลาดใด หรือปราศจากไวรัสหรือเนื้อหาที่เป็นอันตรายอื่นๆ นอกจากนี้ ShopBack ไม่รับรองหรือการันตีคุณภาพหรือความถูกต้องของการโฆษณาสำหรับสินค้าหรือบริการต่างๆ ที่จัดจำหน่ายโดยร้านค้าพันธมิตร รวมทั้งบริการอื่นๆ

 

19. การเข้าสู่ระบบโดยใช้ไบโอเมตริก โทรศัพท์ หรือโดยบุคคลที่สาม

 

คุณอาจเลือกที่จะอนุญาตให้เข้าถึงบัญชี ShopBack ของคุณผ่านการเข้าสู่ระบบโดยบุคคลที่สาม (เช่น Facebook หรือ Google) หรือผ่านทางโทรศัพท์ (โดยใช้รหัสผ่านอุปกรณ์หรือข้อมูลไบโอเมตริกของคุณ) คุณเข้าใจถึงความจำเป็นในการปกป้องอุปกรณ์มือถือของคุณ รหัสผ่านของอุปกรณ์ และฟังก์ชันการเข้าสู่ระบบข้อมูลไบโอเมตริก ตลอดจนความจำเป็นในการปกป้องรหัสผ่านของคุณที่ใช้บนไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้ (เช่น บัญชี Facebook ของคุณ)

คุณสมบัติการจดจำไบโอเมตริกได้รับการออกแบบและเป็นเจ้าของโดยอุปกรณ์มือถือที่เกี่ยวข้อง คุณรับทราบและเข้าใจว่าหากคุณอนุญาตให้ลงทะเบียนไบโอเมตริกของบุคคลที่สามเป็นส่วนหนึ่งของไบโอเมตริกบนอุปกรณ์มือถือของคุณ พวกเขาจะสามารถเข้าถึงบัญชีของคุณได้ คุณรับทราบและเข้าใจว่าหากการครอบครองอุปกรณ์มือถือที่คุณลงทะเบียนกับ ShopBack มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม และบริการเข้าสู่ระบบอุปกรณ์ไม่ถูกปิดใช้งาน ผู้อื่นจะสามารถเข้าถึงบัญชีของคุณได้ คุณรับทราบและเข้าใจว่าหากรหัสผ่านของคุณไปยังบัญชี Facebook หรือ Google ของคุณถูกบุกรุกหรือมอบให้แก่ผู้อื่น บุคคลอื่นจะสามารถเข้าถึงบัญชีของคุณได้ ในกรณีของการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ShopBack จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ

โปรดเข้าใจว่าบริการ ShopBack ไม่ได้รวบรวมหรือจัดเก็บ ID ไบโอเมตริกหรือรหัสผ่าน Facebook หรือ Google ของคุณ และอาศัยบริการของบุคคลที่สามหรืออุปกรณ์มือถือของคุณเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ ShopBack ไม่รับประกันว่าบริการจะปราศจากข้อผิดพลาดและไม่หยุดชะงัก หากมี (โดยไม่ใช่ความผิดของ ShopBack) การหยุดชะงักของการส่งหรือความผิดปกติของบริการนี้ ซึ่งทำให้เกิดความไม่สะดวกหรือไม่สามารถใช้บริการ การสูญหายของข้อมูล ข้อผิดพลาด การปลอมแปลงโดยผู้อื่น หรือความสูญเสียทางเศรษฐกิจอื่นๆ ShopBack จะไม่รับผิดชอบ เพื่อสิ่งเดียวกัน

 

20. การจำกัดเงินชดเชย

ShopBack ไม่รับผิดชอบต่อเหตุสุดวิสัยหรือเหตุแห่งความเสียหายเกี่ยวกับเงิน ข้อมูล หรือการใช้งาน ถึงแม้ว่าจะมีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ถึงความเสียหาย ทั้งนี้ในการชดเชยค่าเสียหาย ทางเราจะรับผิดชอบสูงสุดไม่เกิน ไม่เกิน 100 ดอลล่าห์สิงคโปร์

 

21. กฎหมายความคุม

เงื่อนไขและข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายสิงคโปร์ ข้อโต้แย้งใดที่เกี่ยวกับข้อตกลงฉบับนี้ หรือคำถามต่างๆ เกี่ยวกับการดำรงอยู่ ความถูกต้อง และการยุติข้อตกลงนี้จะถูกพิจารณาโดยสถาบันอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศแห่งสิงคโปร์ (the Singapore International Arbitration Centre หรือ “SIAC”) โดยเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งสถาบันอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศแห่งสิงคโปร์ (the Singapore International Arbitration Centre หรือ “SIAC”) และการตัดสินข้อพิพาทในอนุญาโตตุลาการจะต้องเป็นไปตามกฏหมายสิงคโปร์ โดยบัลลังค์พิจารณาจะต้องประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการอย่างน้อย 1 คน และใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสื่อสารในการดำเนินการในชั้นศาล และคุณยอมรับว่าการพิพากษาจะเป็นไปโดยอนุญาโตตุลาการเป็นผู้ตัดสิน ซึ่งข้อพิพาทได้แก่ ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับขอบเขต การใช้ การตีความและการบังคับใช้ซึ่งข้อตกลงฉบับนี้และเงื่อนไขของอนุญาโตตุลาการนี้  นอกจากนี้ อนุญาโตตุลาการจะเป็นผู้ตัดสินว่าการกล่าวอ้างใดอยู่ภายใต้การบังคับแห่งอนุญาโตตุลาการ

 

22. การมอบกรรมสิทธิ์

คุณไม่สามารถมอบกรรมสิทธิ์และความผูกพันตามข้อตกลงนี้ให้แก่บุคคลอื่น โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ซึ่งการมอบกรรมสิทธิ์และความผูกพันโดยไม่ได้รับการอนุญาตนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะ

 

23. หัวข้อ

หัวข้อที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้เป็นไปเพื่อเพื่อความสะดวกเท่านั้น และจะไม่มีผลต่อการตีความเงื่อนไขและข้อตกลงนี้

 

24. การสละสิทธิ์ และการเป็นโมฆะเป็นบางส่วน

หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ในการใช้บริการ ShopBack จะไม่ถือเป็นการสละกรรมสิทธิ์หรือข้อผูกพันในเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ การละเว้นการบังคับใช้ข้อตกลงนี้ข้อใดข้อหนึ่งโดย ShopBack ในกรณีหนึ่ง ไม่ได้หมายความว่าเป็นการละเว้นการบังคับข้อตกลงข้อนั้นในกรณีอื่นๆ และหากในข้อตกลงนี้มีข้อใดข้อหนึ่งที่เป็นโมฆะ การโมฆะดังกล่าวไม่มีผลต่อข้ออื่นๆ ในข้อตกลงฉบับนี้

 

25. ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อตกลงฉบับนี้ (รวมถึงเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นๆ ที่ปรากฎทั้งในที่นี้และในแพลตฟอร์มหรือการสื่อสารของ ShopBack ทุกช่องทาง) ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดทุกภาคส่วนว่าถือเอาข้อตกลงฉบับนี้เป็นที่ตั้ง หากเคยมีข้อตกลงฉบับอื่นก่อนหน้านี้ที่คุณเคยยอมรับ ShopBack สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงนี้ได้ทุกเมื่อ การใช้บริการ ShopBack อย่างต่อเนื่องถือเป็นการยอมรับการแก้ไขข้อตกลงนี้โดยปริยาย

 

เราสามารถช่วยเหลือคุณในการรวมบัญชี ShopBack ได้! กรุณา ติดต่อกับน้องสปาร์คกี้ ผู้ช่วยเสมือนจริงของเรา เพื่อรับการช่วยเหลือเพิ่มเติม

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
3650 จาก 3781 เห็นว่ามีประโยชน์

ค้นหาบทความอื่นๆ